Παρανομεί ο ΟΑΕΕ και αγνοεί εισαγγελική εντολή για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών

oaee-apati

Τον κίνδυνο κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας και τραπεζικών καταθέσεων αντιμετωπίζει δανειολήπτης από τη συνεχιζόμενη παρανομία του ΟΑΕΕ, που αγνοεί εισαγγελική εντολή και αρνείται να του παράσχει βεβαίωση οφειλών, ώστε να υπαχθεί στο νέο νόμο Κατσέλη.

Το θέμα κατήγγειλε τη περασμένη Τετάρτη ο Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος. Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΑΕΕ, αν και έστειλε απάντηση στην οποία αναφέρει το κεφάλαιο και τις προσαυξήσεις των οφειλών του συγκεκριμένου δανειολήπτη, σημειώνει ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δεν αποτελεί βεβαίωση οφειλών σύμφωνα με το νόμο Κατσέλη. Δηλαδή δεν είναι η προσήκουσα βεβαίωση οφειλών που πρέπει να προσκομίσει στα δικαστήρια ο οφειλέτης για να ληφθεί υπόψη ώστε υπαχθεί στο νέο νόμο Κατσέλη, για να σώσει την ακίνητη περιουσία του. Με την ενέργειά του αυτή, ο ΟΑΕΕ καταστρατηγεί το δικαίωμα του δανειολήπτη για έννομη προστασία, καθώς για να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη ένας δανειολήπτης, πρέπει να έχει σωρευτικά οφειλές και προς τα πιστωτικά ιδρύματα και προς τους δημόσιους οργανισμούς, δηλαδή προς το Δημόσιο.

«Ο ΟΑΕΕ συνεχίζει να παρανομεί και να μην υπακούει στην εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με το σκεπτικό ότι δεν έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές στο Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Το σκεπτικό αυτό όμως δεν ισχύει γιατί το ΚΕΑΟ θεσμοθετήθηκε για την είσπραξη των οφειλών. Γιατί υποτίθεται ότι εκεί πηγαίνουν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές», εξηγεί στο Radio1d.gr η δικηγόρος του Συλλόγου Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β.Ελλάδας, Στέλλα Σαμαρά, που παρέχει νομική βοήθεια στο συγκεκριμένο δανειολήπτη. «Δεν μπορεί κάποιος να ρυθμίζει την οφειλή του στον ΟΑΕΕ, να είναι ήδη ληξιπρόθεσμη και να μην του δίνει μετά, εφόσον δεν έχει τηρήσει πάλι τη ρύθμιση, βεβαίωση οφειλών. Κι αυτό γιατί όταν κάποιος ρυθμίζει μια οφειλή, είναι ήδη ληξιπρόθεσμος και οι οφειλές είναι ήδη βεβαιωμένες», προσθέτει η Στ.Σαμαρά.

Συνέχεια

Προστασία οφειλετών στις Κατασχέσεις από ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) – Κ.Ε.Α.Ο.

KEAO

Είναι αρκετά συχνό το τελευταίο χρονικό διάστημα το φαινόμενο να αποστέλλονται σε αρκετούς συμπολίτες μας ατομικά ειδοποιητήρια από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κτλ), για χρέη προς αυτά. Συγκεκριμένα, έχουν σταλεί ειδοποιητήρια και από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο οποίο έχουν διαβιβαστεί από 01-07-2013 αρκετές υποθέσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΑΕΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και από 01-01-2014 του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ…

Το άνω Κέντρο ιδρύθηκε με το Ν. 4172/2013, σε αυτό διαβιβάστηκαν οι οφειλές προσώπων με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000€ σε κάθε ταμείο, και σκοπός του είναι, μεταξύ άλλων, και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών και η εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του.

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του άνω νομοθετήματος και την ΥΑ Φ.80000/οικ.25379/312 ΦΕΚ Β 2699 2013 συντάσσεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό πράξη βεβαίωσης της οφειλής τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες. Η άνω πράξη βεβαίωσης διαβιβάζεται εντός μηνός στο ΚΕΑΟ, της αποδίδεται μοναδικός αριθμός, και αποτελεί πλέον τον εκτελεστό και νόμιμο τίτλο, βάσει του οποίου μπορεί να γίνει αναγκαστική είσπραξη των οφειλών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 356/1974 Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Εν συνεχεία: α) ενημερώνεται ο οφειλέτης με κάθε πρόσφορο μέσο για την οφειλή του και την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης (πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών) και καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής του άμεσα, β) εντός μηνός από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου και την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση και τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το χρέος, γ) μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια όργανα για εκτέλεση σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, ως ισχύει.

Συνέχεια

Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών με απόφαση του ΣτΕ. Αντιδράστε

ÁÈÇÍÁ-ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÐÉÊÑÁÔÅÉÁÓ-ÓÔÅ.(EUROKINISSI-ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οφειλέτες του ΟΑΕΕ, με τις δεσμεύσεις τραπεζικών τους λογαριασμών, έχει δώσει απάντηση το Συμβούλιο της Επικρατείας, χαρακτηρίζοντάς τες αντισυνταγματικές, με την 1260/2015 απόφασή του.

Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει ότι «το μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων, συνεπαγόμενο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχόμενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώματα και την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256). Και τούτο, διότι, αν και με το μέτρο αυτό εξυπηρετείται σκοπός δημοσίου συμφέροντος (δηλαδή η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου προσώπου για να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου κατ’ αυτού σε περίπτωση διαπιστώσεως, βάσει του πορίσματος σχετικής έρευνας, της εκ μέρους του τελέσεως της πιθανολογηθείσας παραβάσεως, καθώς και η διασφάλιση των αναγκαίων στοιχείων για την έρευνα), εν τούτοις δεν διαγράφονται στον νόμο κατά τρόπο σαφή και αντικειμενικό οι προϋποθέσεις της δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων, αλλ’ αντιθέτως, με τη χρήση αόριστων εννοιών, καταλείπεται ευρύτατο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη Διοίκηση.

Επιπλέον δε, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, διότι δεν τίθεται από τον νόμο περιορισμός ως προς την έκταση των περιουσιακών στοιχείων, που επιτρέπεται να τίθενται υπό δέσμευση από τη Διοίκηση, ούτε, κυρίως, ως προς τη χρονική διάρκεια της δεσμεύσεως, ενώ δεν ρυθμίζεται ειδικότερα η διαδικασία της επιβολής και της άρσης της δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων, με πρόβλεψη διαδικαστικών εγγυήσεων ανάλογων προς τη σοβαρότητα του λαμβανόμενου μέτρου.»

Η πλήρης απόφαση του ΣτΕ ΕΔΩ

Τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι οφειλέτες για να προλάβουν δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ; Αντιγράφω εδώ την απάντηση, ακριβώς όπως την έχει δημοσιευμένη στο ΦΒ συνάδελφος :

Συνέχεια

Και τα επιμελητήρια στη μάχη κατά του ΟΑΕΕ

epixeiriseis_louketo_xreokopia

Πρόσφατα 12 Επιμελητήρια έστειλαν κοινή επιστολή στον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον Πρωθυπουργό καταγγέλλοντας τις παρανομίες και την ληστεία του ΟΑΕΕ σε βάρος των ασφαλισμένων του.

Είχε προηγηθεί, λίγους μήνες πριν, το Επιμελητήριο Λευκάδας που είχε οργανώσει ομαδικές προσφυγές των μελών του κατά του ΟΑΕΕ, με μεγάλη συμμετοχή επαγγελματιών της τοπικής κοινωνίας κι αντιγράφω απόσπασμα από σχετικό δημοσίευμα : Τα αιτήματα της συλλογικής προσφυγής –για την οποία δεν θα υπάρξει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση στα μέλη- συνοψίζονται στην υποχρέωση του ΟΑΕΕ: α) να  θεωρήσει τα βιβλιάρια υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ενός εκάστου εκ των ασφαλισμένων, β) Να κατατάξει ένα έκαστο εκ των ασφαλισμένων στην ήσσονος εισφοράς κλίμακα, ώστε η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά να είναι ανάλογη των εσόδων του, γ) να απέχει ο ΟΑΕΕ από κάθε πράξη λήψεως αναγκαστικών μέτρων εις βάρος των ασφαλισμένων και από την είσπραξη οποιασδήποτε εισφοράς και δ) να χορηγηθεί στους ασφαλισμένους το δικαίωμα να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα προς διενέργεια κάθε διαδικαστικής πράξεως.  

Τα 12 Επιμελητήρια είναι : Επιμελητήριο Αργολίδας,  Επιμελητήριο Αρκαδίας,  Επιμελητήριο Δράμας,  Επιμελητήριο Έβρου,  Επιμελητήριο Ευβοίας,  Επιμελητήριο Ευρυτανίας,  Επιμελητήριο Λέσβου,  Επιμελητήριο Μαγνησίας, Επιμελητήριο Ξάνθης,  Επιμελητήριο Πρέβεζας,  Επιμελητήριο Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Ροδόπης, Επιμελητήριο Φθιώτιδας.

Αναλυτικά η επιστολή :

Συνέχεια

Μία ανατρεπτική πρόταση για το ασφαλιστικό

        0,,18886905_303,00

 

Ανατρεπτική και ελπιδοφόρα πρόταση για το συνταξιοδοτικό , η οποία φέρνει τα πάνω κάτω, καλύπτοντας πλήρως τους συνταξιούχους, καταργεί τη φτώχεια στην Τρίτη ηλικία,  ανεβάζει την απασχόληση θεωρώντας απαραίτητους και τους μετανάστες , επανεκκινεί την οικονομία,  μειώνοντας την ανεργία, στηρίζει το ΕΣΥ, είναι η τεκμηριωμένη μελέτη που έχει εκπονήσει ο λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, Γιώργος Σταμπουλής.
Η  πρόταση συνοψίζεται στην μετάβαση σε σύστημα με τα εξής χαρακτηριστικά: Ενιαία κρατική σύνταξη, κατάργηση ταμείων και εισφορών, με παράλληλη καθιέρωση 30ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, χωρίς μείωση του καθαρού μισθού. Μεταβατικό στάδιο βαθμιαίας αύξησης της κρατικής σύνταξης από τα 700 ευρώ στα 1000 ή 1200 ευρώ σε 2-7 εφτά έτη. Διατήρηση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και συντάξεων έως τα 1500 ευρώ τουλάχιστον.
Ο κ.  Σταμπουλής, όπως μας λέει , αναπτύσσει στην μελέτη του ένα εναλλακτικό σύστημα για τα Ελληνικά δεδομένα , το οποίο βασίζεται «στο επιτυχημένο σύστημα της Νέας  Ζηλανδίας, το οποίο αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα παραδείγματα στον κόσμο» και ήδη «παρόμοιο σύστημα προωθείται στην Φιλανδία, στην Σουηδία με βάση το εξάωρο», ενώ πτυχές του έχει εφαρμόσει η Αγγλία.
Ο  ίδιος ως μέλος της Ομάδας Κοινωνικής Εργασίας και της γραμματείας Βιομηχανικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μελετήσει τα περισσότερα επιτυχημένα εργασιακά συνεταιριστικά μοντέλα στον κόσμο .

Συνέχεια

Οι παρανομίες του ΟΑΕΕ

listia_oaee

Ο μέσος πολίτης, ακόμα κι αν δεν διαθέτει εξειδικευμένες νομικές γνώσεις, αντιλαμβάνεται συνήθως κάποιες κραυγαλέες αδικίες σε βάρος του κι αυτό ακριβώς η λαϊκή σοφία το έχει αποτυπώσει σε  γνωστές φράσεις της καθημερινότητας, «περί κοινού δικαίου αίσθημα», «αίσθημα κοινωνικής αδικίας» κι άλλες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, για παράδειγμα, η πλειοψηφία αντιλαμβάνεται ότι η ισότητα των πολιτών που αναφέρει το Σύνταγμα, είναι ένα πολύ όμορφο παραμυθάκι για παιδιά κι εφήβους, όχι όμως για ενήλικες.

Κι ενώ στα γενικά θέματα οργάνωσης μιας κοινωνίας, το αίσθημα δικαίου ή αδικίας του πολίτη έχει να κάνει με γενικές καταστάσεις, όπως η ισότητα που αναφέρθηκε προηγουμένως, όταν έχει απέναντί του εξειδικευμένα θέματα, όπως είναι η κοινωνική ασφάλιση, εκεί οι διαπιστώσεις του περιορίζονται συνήθως στις οφθαλμοφανείς καταστάσεις, όπως είναι οι ανισότητες μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εκάστοτε εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο, δεν επιτρέπει στους πολλούς να αντιληφθούν τις ενδεχόμενες αδικίες, ώστε να υπάρξει μαζική αντίδραση κι ο κάθε αδικημένος από τους νόμους της κρατικής εξουσίας, ανεβαίνει μόνος τον προσωπικό του Γολγοθά.

Αυτό ακριβώς συνέβαινε με τον ΟΑΕΕ μέχρι και το 2009, όταν τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης άγγιξαν την τσέπη σημαντικού τμήματος των ελευθέρων επαγγελματιών και τα έως τότε προβλήματα των λίγων, έγιναν προβλήματα των πολλών, ώστε κάποιοι λίγοι αρχικά ν’ αρχίσουν να εξετάζουν το δίκαιο του νομικού πλαισίου που είχαν απέναντί τους.

Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις απεριόριστες δυνατότητες πρόσβασης στην ενημέρωση, άρχισε σταδιακά να δημιουργείται ένα «άτυπο κίνημα» αντίδρασης κατά του ΟΑΕΕ, μέσω του οποίου καθημερινά όλο και περισσότεροι αναζητούσαν λύσεις στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα του χώρου, αλλά και ισχυρά νομικά επιχειρήματα για να αντιπαρατεθούν, με όσα η κοινή λογική καταδείκνυε ως παρανομίες.

Συνέχεια

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

poiniki_dioxi_gia_chreos400

ΑΘΗΝΑ 7/11/2015

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Θέτω υπόψη σας ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που αφορά δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας. Αφορά την αδυναμία καταβολής των δόσεων για την εξαγορά της ποινής φυλάκισης που τους έχει επιβληθεί με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να οδηγούνται στην φυλακή.
Αναφέρομαι ειδικά στους μικρομεσαίους και τους επαγγελματίες που έπεσαν έξω λόγω κρίσης, δημιούργησαν ποινικά χρέη (επιταγές, Ταμεία, Δημόσιο, εργαζόμενοι) τα έτη 2008 και μετά, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, συγχώνευσαν τις ποινές, ξεκίνησαν να πληρώνουν τις δόσεις αλλά λόγω κρίσης αδυνατούν να τις εξοφλήσουν με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ή να οδηγούνται ήδη στην φυλακή.

..
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία (όπως λεπτομερώς ορίζεται, δεν το αναφέρω αναλυτικά) ο καταδικασμένος σε πολλαπλές ποινές φυλάκισης μπορεί να ζητήσει την συγχώνευση των ποινών του και την μετατροπή σε χρηματική ποινή. Το ποσό της χρηματικής ποινής ανά ημέρα (πχ 10€) διπλασιάζεται και καταλήγει να είναι, πχ, 20€ ημερησίως.
Ο χρόνος εξόφλησης (τα τρία έτη) και ο διπλασιασμός της χρηματικής ποινής παραμένει ως έχει και προ κρίσης, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στην Ελληνική Κοινωνία.
Αυτό που έχει αλλάξει όμως είναι ότι ο καταδικασμένος, είναι εξαιρετικά πιθανό, να μην έχει εργασία ή να είναι επαγγελματίας με απίστευτα μειωμένα εισοδήματα με συνέπεια να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις δόσεις.
Η λύση της Κοινωνικής εργασίας είναι πολύ περιορισμένη για σειρά από εμπόδια που υπάρχουν (απροθυμία υπηρεσιών να δεχτούν ανθρώπους για Κοινωνική εργασία, εξαιρετικά μεγάλη ανάγκη του καταδικασμένου να εργαστεί για να ζήσει την οικογένειά του κλπ).

Συνέχεια

Η επαναφορά του Ασφαλιστικού

asfalistiko

Με την έναρξη της κρίσης το 2009 άρχισε η ραγδαία μείωση των απασχολούμενων στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας με συνέπεια τη ραγδαία μείωση των εισφορών. Το διανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί πια να σωθεί. Τα νούμερα δεν βγαίνουν ό,τι και αν ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Με σωστά παρουσιασμένα τα στοιχεία είμαι βέβαιος ότι ένα παιδί της 6ης Δημοτικού θα μπορούσε να το αποδείξει.

Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος, ακολουθώντας τις οδηγίες του πρωθυπουργού, προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο υποσχόμενος ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Για να μη μειωθούν οι συντάξεις θα χρειαστεί όμως να αυξηθούν οι εισφορές ή, αν δεν είναι οι εισφορές, οι φόροι. Με συνέπεια την περαιτέρω μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και συνεπώς της απασχόλησης που συνεισφέρει για να πληρώνονται οι συντάξεις. Τον επόμενο χρόνο το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο από ότι είναι σήμερα.

Τέσσερεις αριθμοί για το παιδί της 6ης Δημοτικού. Το 2008 το σύνολο των απασχολούμενων στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας ήταν 3.741 χιλιάδες. Το 2013 είχαν περιοριστεί σε 2.784 χιλιάδες. 957 χιλιάδες λιγότεροι συνεισέφεραν για να πληρώνονται συντάξεις. Το 2008 οι συνταξιούχοι ήσαν 2.601 χιλιάδες. Το 2013 αυξήθηκαν κατά 157 χιλιάδες σε 2.758 χιλιάδες.

Η ανόητη επιμονή σε ένα αδιέξοδο πια ασφαλιστικό σύστημα όχι μόνο δεν λύνει το ασφαλιστικό αλλά παρασύρει ολόκληρη την οικονομία. Η προοπτική οριστικής καταστροφής είναι ορατή. Τα τελευταία 5 χρόνια εξανεμίστηκαν αποταμιεύσεις, μηδενίστηκαν περιουσίες. Επιχειρήσεις έκλεισαν, χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους. Πολλές επιχειρήσεις σήμερα λειτουργούν στο όριο της βιωσιμότητας. Μια αύξηση στις εισφορές ή θα τις κλείσει ή θα τις αναγκάσει να εισφοροδιαφύγουν. Περισσότεροι άνεργοι, περισσότεροι ανασφάλιστοι, λιγότερα έσοδα στα ταμεία.”

Συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ Ο.Α.Ε.Ε Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

synantisi_veroia

 

Σε κοινή σύσκεψη που έγινε στην Βέροια, οι σύλλογοι  Ανασφαλίστων ασφαλισμένων  Ο.Α.Ε.Ε αποφάσισαν τα εξής

Ζητάμε άμεσα από την Κυβέρνηση

1.Απενεργοποίηση του Κ.Ε.Α.Ο όσον αφορά  τα χρέη των μικρομεσαίων ελευθέρων επαγγελματιών,βιοτεχνών και εμπόρων ζητάμε συγκεκριμένα το  Κ.Ε.Α.Ο επ’ αόριστον να πάψει  να μπλοκάρει τραπεζικούς λογαριασμούς ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε. Ε  και βεβαίως να μη διανοηθεί να βγάλει σε δέσμευση  και πλειστηριασμό την ακίνητη περιουσία τους έναντι των παράνομων  τοκογλυφικών και καταχρηστικών οφειλών που επιβάλει ο Ο.Α.Ε.Ε στους ασφαλισμένους  του.

Επίσης ζητάμε την πλήρη αποποινικοποίηση των οφειλών του Ο.Α.Ε.Ε ανεξαρτήτου ποσού.

2.Διάλογο σε μηδενική βάση για το μέλλον του Ο.Α.Ε.Ε. και την αντιμετώπιση των δομικών του προβλημάτων.

3.Τελευταίο και  σημαντικό  επίσης , άμεση υλοποίηση του εισιτηρίου ελεύθερης πρόσβασης σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των ανασφάλιστων  (Heathvoucher) το οποίο στην πράξη δεν ισχύει, παρά τις υβερνητικές διακηρύξεις. (Έχει λήξει από τις 31/10/2015)

Τα παραπάνω τα απαιτούμε άμεσα και δεν αναιρούν τα βασικά αιτήματα των ασφαλισμένων ανασφάλιστων του Ο.Α.Ε.Ε πανελλαδικά.

 . Συνέχεια

Η Θεσπρωτία τόλμησε να ζητήσει το αυτονόητο

asfalismenoi_thesprotias_n

Σε προηγούμενο άρθρο  είχα σημειώσει ότι μεταξύ των αιτημάτων που έχουν ισχυρή νομική βάση, ώστε να μπορούν να τα διεκδικήσουν οι ασφαλισμένοι με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας, είναι και το αίτημα για αναδρομική μείωση εισφορών, βάσει την γνωμοδότησης Μανιτάκη.

Απ’ όσα γνωρίζω, αυτό το αίτημα το είχε ήδη ο σύλλογος Θεσπρωτίας στην ομαδική προσφυγή που είχε καταθέσει τέλη Σεπτέμβρη και ο τρόπος που διατυπώνεται το συγκεκριμένο αίτημα είναι ένα θετικό παράδειγμα για όσες προσφυγές ακολουθήσουν, ατομικές ή ομαδικές.

Στη συνέχεια αντιγράφω το σχετικό δελτίο τύπου του συλλόγου Θεσπρωτίας :

Συνέχεια