Η Αστική Ευθύνη του Κράτους από Αντισυνταγματική Νομοθετική Πράξη

Νταβέλης

Ειδικότερη αναφορά στην ευθύνη των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας από συμμόρφωση προς τέτοια πράξη

και η εφαρμογή του Αστικού Κώδικα στις σχέσεις/διαφορές κράτους – πολίτη

Συνέχεια

Αστικός Κώδικας, άρθρο 2, αναδρομική δύναμη του νόμου

astikos_kodikas

Αρθρο: 2

Κείμενο Αρθρου

Ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν έχει αναδρομική δύναμη και διατηρεί την ισχύ του εφόσον άλλος κανόνας δικαίου δεν τον καταργήσει ρητά ή σιωπηρά

πηγή : Υπουργείο Δικαιοσύνης

Για την αναδρομική ισχύ του νόμου, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει κείμενο του δικηγόρου Θανάση Αλαμπάση, σχετικά με τη νομοθεσία οφειλών στο Δημόσιο. Αντιγράφω εδώ το σχετικό απόσπασμα του κειμένου :

Συνέχεια

Αστικός Κώδικας, άρθρα 325 & 327, δικαίωμα επίσχεσης

astikos_kodikas

 

Αρθρο: 325

Κείμενο Αρθρου

Αν ο οφειλέτης έχει κατά του δανειστή ληξιπρόθεσμη αξίωση συναφή με την οφειλή του, έχει δικαίωμα, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο, να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής ωσότου ο δανειστής εκπληρώσει την υποχρέωση που τον βαρύνει (δικαίωμα επίσχεσης).

 

Αρθρο: 327

Κείμενο Αρθρου

Δικαίωμα επίσχεσης δεν υπάρχει κατά αξιώσεων, κατά των οποίων δεν αντιτάσσεται συμψηφισμός.

πηγή : Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αστικός Κώδικας, άρθρο 336, απαλλαγή λόγω αδυναμίας

dikastirio_edra_sfiri_b2

ΠΟΤΕ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΑΔΥ­ΝΑΜΙΑΣ.

Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από κάθε υπο­χρέωση εξαιτίας αδυναμίας να εκπληρώσει την παροχή, αν αποδείξει ότι η αδυναμία οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη. Οφείλει όμως αμέσως, μόλις μά­θει την αδυναμία για εκπλήρωση να ειδοποιήσει το δα­νειστή.

* προσφορά ασφαλισμένου και αγωνιστή στο μέτωπο κατά του ΟΑΕΕ, τον οποίο και ευχαριστώ

τη νομική ανάλυση μπορείτε να τη διαβάσετε ΕΔΩ

Η αρχή του άρθρου 388 ΑΚ (απρόοπτη μεταβολή συνθηκών).

lawIn

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ «αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν ύστερα από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και από την μεταβολή αυτήν η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του, με αίτηση του οφειλέτη, να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη. Αν αποφασιστεί η λύση της σύμβασης, επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεων παροχής που πηγάζουν απ’ αυτήν και οι συμβαλλόμενοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό».

Το άρθρο 388 ΑΚ θέτει τις προϋποθέσεις με τις οποίες παρέχεται στον έναν από τους συμβαλλομένους σε αμφοτεροβαρή σύμβαση το διαπλαστικό δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο την αναγωγή της οφειλόμενης παροχής στο μέτρο που αρμόζει, ή και την λύση ολόκληρης της σύμβασης, εφ όσον η τελευταία δεν έχει ακόμη εκτελεσθεί.

Συνέχεια