Επιστροφή Ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Υγείας σε Ασφαλισμένη του ΟΑΕΕ

assets_large_t_420_54219071

Με απόλυτη επιτυχία δια της εξωδικαστικής οδού στέφτηκε η επίλυση κοινωνικοασφαλιστικής διαφοράς ασφαλισμένης του ΟΑΕΕ.

Το Ταμείο αναγνώρισε  ότι η ανεπιφύλακτη είσπραξη εκ μέρους του των ασφαλιστικών εισφορών,  αποτελούσε χαρακτηριστικό παράδειγμα καταχρηστικής συμπεριφοράς και ότι εκ λαθών ή παραλείψεων των οργάνων του φορέα δεν είναι επιτρεπτό να επωμίζεται ο καλόπιστος ασφαλισμένος μια τόσο σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Όλα τα παραπάνω, παρά το γεγονός ότι με απόλυτη συνέπεια και καλή πίστη απέναντι στο φορέα η ασφαλισμένη είχε γνωστοποιήσει εδώ και πολλά έτη την ασφάλισή της στον κλάδο υγείας άλλου ασφαλιστικού Ταμείου.

Μετά την άσκηση σχετικής ενστάσεως (ενδικοφανούς προσφυγής) του ασφαλισμένου, τον οποίο εκπροσώπησε η Εταιρεία μας κατά διοικητικής πράξεως, με την οποία το Ταμείο είχε αποφασίσει την εξαίρεση της ασφαλισμένης από τον Κλάδο ασφάλισης Υγείας από 1/1/2011 –  εφεξής και όχι αναδρομικά από τότε που αποδεδειγμένα είχε λάβει γνώση της διπλής ασφάλισης σε κλάδο υγείας –  ο ΟΑΕΕ υποχρεώθηκε να εφαρμόσει ορθά τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 1 του Ν.Δ. 4277/1962, σύμφωνα με τις οποίες: «Ουδείς δύναται να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους από ένα Οργανισμούς για ασφάλιση ασθενείας. Να διευκρινίσουμε ότι ως Οργανισμοί νοούνται το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα ΝΠΔΔ εφόσον χορηγούν ίσες τουλάχιστον σε έκταση και ύψος Παροχές Ασθενείας και Μητρότητας με τις προβλεπόμενες από τον α.ν.1846/51, καθώς και το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας, το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος, η Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π., ο Λογαριασμός Υγείας των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ.).» (εγκύκλιοι 42/2000, 12/2004, 12/2005).

Με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 1759/1988 ορίζεται ότι: «Δικαίωμα Επιλογής του Οργανισμού Ασφάλισης Ασθενείας έχουν μόνο οι ασφαλισμένοι από δικό τους δικαίωμα -άμεσα ασφαλισμένοι- και οι συνταξιούχοι από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου που συγχρόνως υπάγονται σε δύο ή περισσότερα Ταμεία ή Κλάδους Ασθενείας».

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ (Υπουργική απόφαση 35/1385/29.9.1999) προβλέπεται ότι: «Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα να εξαιρεθούν με αίτησή τους από την ασφάλιση του κλάδου Υγείας, εφόσον είναι άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου για παροχές ασθενείας στο Δημόσιο ή άλλο Ασφαλιστικό οργανισμό, απαλλασσόμενοι της υποχρέωσης καταβολής της αντίστοιχης εισφοράς Κλάδου Υγείας».

Κατόπιν τούτου, ο ΟΑΕΕ όχι μόνο ήρε την παράνομη πράξη που είχε εκδώσει, αλλά προέβη σε κινήσεις διευθέτησης της επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, μετά την κατάθεση σχετικής αιτήσεως.

Γεώργιος Ι.Κουτσούκος – Δικηγόρος – LL.M

εταίρος στο δικηγορικό γραφείο Κρεμαλή

πηγή : kremalis.gr  

Παρατηρήσεις ιστολογίου : η αρχική δημοσίευση είναι από 07 Μαρτίου 2012 αλλά εκτιμήθηκε πως αξίζει αναδημοσίευσης ώστε να πληροφορηθούν κι όσοι έχουν ανάλογες περιπτώσεις διαφορών με τον ΟΑΕΕ ότι μπορούν να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις , όπως η συγκεκριμένη ή στην Απαλλαγή ασφαλισμένης από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ με απόφαση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής, υπάρχει δυνατότητα δικαίωσης εξωδικαστικά και σε σύντομα σχετικά διαστήματα.

Η ομάδα μας στο Facebook

facebook_logo

Σχετικά άρθρα :

Απαλλαγή από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ με απόφαση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής

Δικαστικές αποφάσεις κατά ΟΑΕΕ

 

 

Advertisements