Έκδοση δικαστικής απόφασης κατά του ΟΑΕΕ για τον παράνομο χαρακτήρα εισφοράς του τ. ΤΕΑΠΥΚ

lawIn

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 της τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης Φ20210/4231/152, με την οποία είχε επικυρωθεί το Καταστατικό του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Καυσίμων (ΤΕΑΚΔΠΥΚ) ορίζεται ότι «η εισφορά του ασφαλισμένου συνίσταται σε ποσοστό 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α. τιμών των βενζινών, των πετρελαίων (εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού) και του υγραερίου, τις οποίες τιμές καταβάλλει ο πρατηριούχος στον εν γένει έμπορο βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου για την αγορά των προϊόντων αυτών. Οι ασφαλισμένοι από 1.1.1993 και εφεξής καταβάλλουν εισφορά ίση με ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 22 του ν. 2084/1992. Στο τέλος κάθε έτους γίνεται συμψηφισμός με την προβλεπόμενη στην παρ. 2 εισφορά ασφαλισμένου. Εάν το ποσό της καταβαλλόμενης εισφοράς υπολείπεται της προβλεπόμενης, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί μεγαλύτερα ποσά από αυτά που ορίζονται με βάση την ανώτατη ασφαλιστική κατηγορία, τα επιπλέον ποσά καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του ασφαλισμένου».

Η αμφισβήτηση της νομικής φύσης της εν λόγω εισφοράς, ως «παράνομου κοινωνικού πόρου» είχε πολλάκις προβληθεί από τη δικηγορική μας εταιρεία, ως εντολοδόχου εταιρείας πετρελαιοειδών, στα πλαίσια επαφών τόσο με τη Διοίκηση του τ. ΤΕΑΠΥΚ, όσο και σε επίπεδο Υπουργείου Εργασίας, όπου είχαμε την ευκαιρία να εκθέσουμε με σειρά γνωμοδοτήσεων και υποστηρικτικών υπομνημάτων τις απόψεις μας στους εκάστοτε Υπουργούς Εργασίας, με τους οποίους είχαν διεξαχθεί και κατ’ ιδίαν συζητήσεις επί του επίμαχου θέματος.

Παράλληλα δε, με έγγραφό μας στην Πρόεδρο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής κα Ευφροσύνη Κουσκουνά, είχαμε προ καιρού επισημάνει την ασυμβατότητα και αντινομία της εν λόγω «κοινωνικο-ασφαλιστικής εισφοράς», η οποία υπερβαίνει όχι μόνο τη λογική αντιστοιχία εισφορών-παροχών μιας κοινωνικο-ασφαλιστικής τεχνικής, αλλά και την όποια θεμιτή επιβάρυνση τρίτων στην κοινωνική ασφάλιση. Και τούτο, διότι δεν συνιστά αυτοτελή κοινωνικοασφαλιστικό σκοπό η αποταμίευση μέσω δημιουργίας αποθεματικών που σχηματίζονται τυχαία από τρίτους και δεν δικαιολογούνται από αναλογιστικές προβλέψεις.

Η προσφάτως εκδοθείσα απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε τελικώς δεκτή την προσφυγή-αγωγή μας (μετά την έκδοση σχετικής προδικαστικής απόφασης) για την υπόθεση της εντολέως εταιρείας μας, έκρινε ότι πράγματι η καταβολή εισφορών στο τ. ΤΕΑΠΥΚ ήταν μη νόμιμη, επειδή η κανονιστική ρύθμιση τελούσε εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Το Δικαστήριο καταδίκασε μάλιστα τον ΟΑΕΕ να καταβάλει στην εταιρεία ιδιαίτερα υψηλό ποσό, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές και μάλιστα νομιμοτόκως.

Γιώργος Ι. Κουτσούκος

Εταίρος – Δικηγόρος, Δρ.

kkremalis@kremalis.gr

πηγή : kremalis.gr

Το κείμενο της απόφασης 5623/2015

Οφείλω ευχαριστίες στο δικηγορικό γραφείο του κου Κρεμαλή για το αντίγραφο της απόφασης

Σχετικά άρθρα :

Δικαστικές αποφάσεις κατά του ΟΑΕΕ

Πότε και πως κάνουμε προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ – υπόδειγμα

Η ομάδα μας στο Facebook

για τις παρανομίες του ΟΑΕΕ

facebook_logo

Advertisements