Ποιές οφειλές θεωρούνται εισπράξιμες για διαβίβαση στο ΚΕΑΟ

keao_2

Ποιές οφειλές θεωρούνται εισπράξιμες για διαβίβαση στο ΚΕΑΟ

Αριθμ. οικ.43424/2458/26.9.2016 – ΦΕΚ B 3156 – 30.09.2016
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 13822/1089/2.5.2014 (Β 1227) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. οικ. 13822/1089/2.5.2014 (Β ́ 1227) υπουργική απόφαση σχετικά με τα «Κριτήρια προσδιορισμού των  «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των οφειλετών του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ ως εξής:

Στο τέλος της ως άνω απόφασης προστίθεται η εξής παράγραφος:
«Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρων κριτηρίων, στο ΚΕΑΟ διαβιβάζεται κάθε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.»

Κατά τα λοιπά η αριθμ. οικ. 13822/1089/2.5.2014 (Β 1227) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

– – – – –

H αριθμ. οικ. 13822/1089/2.5.2014 (Β 1227) υπουργική απόφαση που αναφέρεται προηγουμένως, έχει ως εξής :

Αριθμ. οικ.13822/1089 – ΦΕΚ Β 1227 – 14.05.2014

Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ( ΚΕΑΟ) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤAM του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «εισπράξιμες» και οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Η οφειλή να αφορά σε χρονική περίοδο όχι πέραν των έξι μηνών από την ημέρα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής της. Η εν λόγω οφειλή μεταβιβάζεται στο ΚΕΑΟ μαζί με οφειλές προηγουμένων ετών του ιδίου οφειλέτη. Στις οφειλές που μεταβιβάζονται στο ΚΕΑΟ δύναται να συμπεριλαμβάνονται και οφειλές παλαιότερης χρονικής περιόδου, εφόσον αυτές μεταβιβάζονται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης βεβαίωσης τους, η οποία εκδίδεται μετά από έλεγχο του αρμόδιου φορέα.

2. Το ύψος της οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων, που μεταβιβάζεται στο ΚΕΑΟ να ανέρχεται στο ποσό των 5.000 € και άνω.

3. Οι οφειλές να μην τελούν υπό δικαστική αναστολή.

4. Οι οφειλές να μην αφορούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Επιπλέον, για τους αντίστοιχους οφειλέτες, θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Ο οφειλέτης να μην έχει ενεργή ρύθμιση ή να μην έχει τηρήσει τους όρους προηγούμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

2. Ο οφειλέτης να μην βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης ή υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

Για τον ορισμό κριτηρίων για τον προσδιορισμό των «εισπράξιμων» ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΦΚΑ με σκοπό την παραπομπή τους στο μητρώο οφειλετών του ΚΕΑΟ, απαιτείται να αξιοποιηθούν πλήρως οι πληροφορίες που βρίσκονται διαθέσιμες στο μητρώο οφειλετών των ΦΚΑ, ως προς την κατάσταση κάθε οφειλής και κάθε οφειλέτη και η παροχή της σχετικής πληροφόρησης στο ΚΕΑΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

πηγή 

Σχετικά άρθρα :

Προστασία οφειλετών στις Κατασχέσεις από ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) – Κ.Ε.Α.Ο.

ΟΑΕΕ : ΤΙ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΑΟ-ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η ομάδα μας στο Facebook

facebook_logo

 

Advertisements