Κίνδυνος να χαθεί επιδοτούμενο πρόγραμμα εάν δεν διαμαρτυρηθούμε

oesyne

Πρόσφατα μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί επιδοτούμενο πρόγραμμα για αυτοαπασχολούμενες και απασχολούμενες  γυναίκες. Τι μπορεί να γίνει ώστε να μην χαθεί ; Να «βομβαρδίσουν» οι ενδιαφερόμενες με επιστολές διαμαρτυρίας τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ακολουθεί το κείμενο του προγράμματος με τις δράσεις και τις δικαιούχους αλλά και η επιστολή διαμαρτυρίας για όσες θα ήθελαν να πιέσουν αλλά και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

***

«ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ  ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ & ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»

Το σχέδιο αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και θα υλοποιηθεί από την «EΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ». Δικαιούχος της Ένωσης είναι η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ), ενώ στην Ένωση συμμετέχουν δεκαπέντε εξειδικευμένοι φορείς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, που καλύπτουν τις Περιφέρειες παρέμβασης και διαθέτουν εμπειρία σε θέματα σχετικά με τις δράσεις και την ομάδα ωφελουμένων.

Ομάδα στόχος είναι οι εργαζόμενες γυναίκες, ιδιαίτερα οι απασχολούμενες σε επισφαλείς θέσεις εργασίας (πχ συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ περιτροπής απασχόληση, μερική απασχόληση κλπ), προκειμένου να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση, και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες με σκοπό να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και παραμονής στην αγορά εργασίας μέσω ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Στα πλαίσια της πράξης και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο, το οποίο υλοποιείται σε δύο πράξεις, απευθύνεται συνολικά σε 4.800 απασχολούμενες γυναίκες (εργαζόμενες και αυτοαπασχολούμενες), 2.748 στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και 2.052 στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου.

Στόχος – παραγόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου είναι η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και η αναβάθμιση/συγκράτηση της εργασιακής θέσης των γυναικών μέσω παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης, mentoring, στήριξης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης και παραμονής στην αγορά εργασίας μέσω ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των ωφελούμενων γυναικών.

Δράσεις:

–              Δράση 1: Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης (Μελέτη ανά περιφέρεια για την κατάσταση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών)

–              Δράση 2: Δικτύωση Φορέων και Δομών (Δικτύωση των φορέων σε One Stop Shop με παρουσία στις 8 Περιφέρειες, Δικτύωση με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και με άλλες πρωτοβουλίες, Δικτύωση ωφελουμένων γυναικών)

–              Δράση 3: Προσέγγιση και Κινητοποίηση Απασχολούμενων και Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών – Επιλογή Ωφελουμένων Γυναικών

–              Δράση 4: Εξατομικευμένη Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση (Ψυχοκοινωνική στήριξη, Aυτο-διάγνωση προβλημάτων & τεχνικές παρέμβασης, που αφορούν στην ενημέρωση, υποστήριξη και στην ενδυνάμωση των γυναικών)

–              Δράση 5: Προώθηση της Προσαρμοστικότητας (Χάρτης Κινήτρων, Ατομικό Πλάνο Καριέρας)

–              Δράση 6: Κατάρτιση και Επιμόρφωση εργαζομένων γυναικών (στη βάση της αναβάθμισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων)

–              Δράση 7: Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας – Mentoring σε γυναίκες αυτοαπασχολούμενες – επιχειρηματίες (με έμφαση στις νέες)

–              Δράση 8: Επιμόρφωση αυτοαπασχολούμενων γυναικών (για την αναβάθμιση των επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων)

–              Δράση 9: Ενεργητική Υποστήριξη Αυτοαπασχολουμένων Γυναικών (συμμετοχή σε forum, εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές, Erasmus Επιχειρηματιών – διακρατική διάσταση)

–              Δράση 10: Εξειδικευμένη πληροφόρηση, υποστήριξη και συμβουλευτική-mentoring Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Κοινωνική Υπευθυνότητα για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον)

–              Δράση 11: Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση

–              Δράση 12: Διοίκηση και Παρακολούθηση της Πράξης

Η σύνθεση και η δομή της “Ένωσης για την Απασχολούμενη Γυναίκα” έχει γίνει κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται η περιοχή παρέμβασης σε όλη την έκτασή της. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσω των φορέων εθνικής εμβέλειας αλλά και μέσω φορέων περιφερειακής εμβέλειας που καλύπτουν όλους τους Νομούς των Περιφερειών όπου θα υλοποιηθεί η πράξη. Σε κάθε Περιφέρεια θα υπάρχει μία κεντρική Δομή που θα λειτουργεί που θα διευκολύνει την πρόσβαση των ωφελούμενων γυναικών στις υπηρεσίες της Ένωσης.

***

Όσες  ωφελούμενες από όλη την Ελλάδα ενδιαφέρονται για αυτό το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ,να στείλουν την παρακάτω ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ   άμεσα, με email, στους 4 αποδέκτες που έχουμε αναφέρει στην επιστολή.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων   ggif@isotita.gr <mailto:ggif@isotita.gr>

Υπουργός Εσωτερικών ypourgos@ypes.gr <mailto:ypourgos@ypes.gr>

Υφυπουργός ΕΣΠΑ   depminister@mnec.gr <mailto:depminister@mnec.gr>

ΟΕΣΥΝΕ isotita@esyne.gr

***

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Προς

Την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κ. Φωτεινή Κούβελα

 

Κοινοποίηση προς:

 

  1. Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη Κουρουπλή
  2. Τον Υφυπουργό Ιδιωτικών, Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Αλέξη Χαρίτση
  3. Τον Πρόεδρο Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών, κ. Ανδρέα Στεφανίδη

 

Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων,

Έχω αιτηθεί την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ» του ΕΣΠΑ και ενημερώθηκα ότι το πρόγραμμα αυτό κινδυνεύει να χαθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορέσω τόσον εγώ όσο και χιλιάδες άλλες γυναίκες στη Χώρας μας, να λάβω υποστήριξη ως γυναίκα αυτοαπασχολούμενη – εργαζόμενη σε επισφαλή θέση εργασίας.

Αυτή την τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η Χώρα μας, με την ανεργία (ιδιαίτερα των γυναικών) να είναι η  μεγαλύτερη στην Ευρώπη, είναι πολύ  σημαντικό να μην χαθεί ένα τέτοιο έργο, που θα ωφελήσει και θα «ανακουφίσει οικονομικά» χιλιάδες εργαζόμενες γυναίκες.

Σας παρακαλώ, ως μία γυναίκα που προσπαθεί καθημερινά με μόχθο και θυσίες να ανταπεξέλθει στις καθημερινές βιοτικές ανάγκες τόσον της ιδίας όσο και της οικογενείας της, να πράξετε τα δέοντα για να πραγματοποιηθεί  το πρόγραμμα αυτό.

Παρακαλώ ενημερώστε με σχετικά  καθότι είμαι άμεσα ενδιαφερόμενη και ωφελούμενη από το πρόγραμμα.

Με την ελπίδα να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία για τις γυναίκες και την απασχόληση στην Ελλάδα .

Περιμένω απάντηση το συντομότερο δυνατό.

Μετά τιμής

Ονοματεπώνυμο

Τηλ

Mail.

***

Διαδώστε το άρθρο ώστε να γίνει γνωστό

και να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και πίεση

Οι πολίτες μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες τους αλλά και να ανταλλάσσουν γνώμες κι απόψεις για τα προβλήματα και τις παρανομίες του ΟΑΕΕ, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης  στην Ομάδα στο Facebook

facebook_logo

Advertisements