Μεταβίβαση οφειλών στους κληρονόμους

Η ακριβής διατύπωση του νόμου για την αποποινικοποίηση οφειλών των αυτοαπασχολούμενων, όπως είχα σημειώσει, συνιστούσε ομολογία της, έως τότε, παρανομίας του ΟΑΕΕ κατά των ασφαλισμένων του.

οαεε1

Ανάλογη όμως περίπτωση είναι και η μεταβίβαση οφειλών στους κληρονόμους, κάτι που συνεχίζει να εφαρμόζει ο ΟΑΕΕ και στη συνέχεια αντιγράφω απόσπασμα από τη σχετική εγκύκλιο :

[…Σύμφωνα με την αριθ. 4931/22-7-09 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας «οι οφειλές προς τον Οργανισμό καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση δεκτική χρηματικής αποτιμήσεως, είναι μεταβιβάσιμη στους κληρονόμους αφού σύμφωνα με το άρθρο 1901 του Α.Κ. « ο κληρονόμος ευθύνεται και με τη δική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς». Ως γνωστόν δια της (ρητής ή σιωπηράς ή πλασματικής) αποδοχής της κληρονομίας καθίσταται οριστική η υπεισέλευση του κληρονόμου σε όλα τα κληρονομητά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της περιούσιας του κληρονομούμενου, η οποία αποτελεί το κύριο αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής.

Ειδικότερα δια της οριστικής κτήσεως της κληρονομιάς επέρχεται η λεγόμενη «σύγχυση» η ένωση της κληρονομίας μετά της ιδίας περιούσιας του κληρονόμου, δηλ. συγχώνευση αυτών εις μία περιουσία. Αποτέλεσμα της συγχύσεως της κληρονομίας μετά της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου είναι ότι οι υποχρεώσεις της κληρονομίας καθίστανται «ιδιαι» αυτού υποχρεώσεις και συνεπώς ούτος ευθύνεται για τις εν λόγω υποχρεώσεις όχι μόνο με την κληρονομία αλλά και με την υπόλοιπη περιουσία του.

Ως υποχρεώσεις της κληρονομίας για τις οποίες όπως προαναφέρθηκε, ο κληρονόμος ευθύνεται απεριόριστα και προσωπικά, νοούνται τόσο οι «κυρίως υποχρεώσεις της κληρονομίας» δηλαδή οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου όσο και τα βάρη της κληρονομίας. Βέβαια ο κληρονόμος έχει τη δυνατότητα είτε να αποποιηθεί την κληρονομία σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των αρ. 1847 επ. του ΑΚ είτε να προβεί στην αποδοχή της με το ευεργέτημα της απογραφής, περιορίζοντας ούτως την ευθύνη του για τα χρέη της κληρονομίας έτσι ώστε να ευθύνεται γι αυτά «μέχρι του ενεργητικού αυτής» (άρθρο 1904 εδ. α του Α.Κ.)».

Για την εφαρμογή της ανωτέρω γνωμοδότησης ζητήσαμε διευκρινήσεις από την Νομική Υπηρεσία και σύμφωνα με την αριθ. 2719/211-5-2010 γνωμοδότηση, οι ενέργειες για την αναζήτηση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από τους κληρονόμους του θανόντα είναι οι παρακάτω:

Σε πρώτη φάση η αναζήτηση των κληρονόμων του θανόντος ασφαλισμένου θα γίνεται μέσω των πιστοποιητικών της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για τη σύνθεση της οικογενείας του θανόντος ασφαλισμένου (Πιστοποιητικό Εγγυτέρων συγγενών) και εφόσον δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θα αναζητείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών με το αριθ. πρ. ΔΙΟΡΓ/Φ21/17/69919/12-7-2010 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι το Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών δεν περιλαμβάνεται στα αυτεπαγγέλτως αναζητούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Πλην όμως μετά από επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημοτολογίου διάφορων Δήμων λάβαμε την πληροφόρηση ότι αυτό θα χορηγείται μόνο όταν υπάρχει στο αρχείο τους, καθόσον δεν εκδίδεται από τους Δήμους και σε περίπτωση που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή μπορούν να χορηγούν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο περιλαμβάνεται στα αυτεπαγγέλτως αναζητούμενα πιστοποιητικά.

Συνεπώς τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ θα πρέπει να απευθύνονται στους Δήμους για χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών και εφόσον αυτό δεν υπάρχει στο αρχείο τους, για Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης…]

Σε μορφή εικόνας ένα μέρος από την Εγκύκλιο 78 :

EGKIKLIOS_78_1a

 

EGKIKLIOS_78_2a

 

EGKIKLIOS_78_3a

Το πλήρες κείμενο από την Εγκύκλιο 78 … ΕΔΩ

ή εναλλακτικά το ίδιο κείμενο ΕΔΩ

Η εγκύκλιος σε PDF

 

Advertisements

One thought on “Μεταβίβαση οφειλών στους κληρονόμους

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.