Προσφυγή με δικαίωμα απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα – Ευεργέτημα πενίας – upd

Για όσους θα ήθελαν να προσφύγουν κατά του ΟΑΕΕ, όμως λόγω της συνεχόμενης κρίσης αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, υπάρχει σχετική πρόβλεψη και συγκεκριμένα το «ευεργέτημα πενίας».

kikeron_31

Ο δικαιούχος ευεργετήματος πενίας απαλλάσσεται από όλα τα δικαστικά έξοδα και ιδίως από τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος απογράφου ή τις προσαυξήσεις των τελών αυτών, από τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, από τα έξοδα σχετικά με τους μάρτυρες και τους εμπειρογνώμονες, καθώς και από τις αμοιβές δικηγόρων ή άλλων πληρεξουσίων.

Ήδη, εκτός από το ευεργέτημα της πενίας, που από παλαιότερα προβλεπόταν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έχει θεσπιστεί, με τον Νόμο 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α/4.2.2004) πλήρες σύστημα νομικής βοήθειας.

Το ευεργέτημα πενίας παρέχεται ενώπιον όλων των δικαστηρίων (πολιτικών, ποινικών και διοικητικών).

Χορηγείται σε διαδικασίες τόσο αμφισβητούμενης όσο και εκούσιας δικαιοδοσίας.

Η νομική αρωγή παρέχεται σε υποθέσεις τόσο ποινικού όσο και σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα.

Το ευεργέτημα πενίας χορηγείται από: α) το Ειρηνοδικείο, β) το Μονομελές Πρωτοδικείο ή γ) τον πρόεδρο του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και αν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, από τον ειρηνοδίκη της κατοικίας του αιτούντος.

Και για την νομική βοήθεια δεν υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο. Παρέχεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η αίτηση αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή της βοήθειας.

***

Σύμφωνα με τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  Άρθρο 276

– Απαλλαγή από την προκαταβολή.

1. Ο διάδικος μπορεί να απαλλαγεί από την προκαταβολή του τέλους δικαστικού ενσήμου, αν αποδεικνύει ότι η προκαταβολή αυτή δημιουργεί κίνδυνο περιορισμού των απαραίτητων μέσων για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του (ευεργέτημα πενίας).

Η απαλλαγή αυτή μπορεί να χορηγηθεί και σε νομικά πρόσωπα που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό, καθώς και σε ενώσεις προσώπων που έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι αν αποδεικνύουν ότι με την προκαταβολή του πιο πάνω ποσού, καθίσταται αδύνατη ή ιδιαιτέρως προβληματική η εκπλήρωση του σκοπού τους.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαλλαγή χορηγείται για συγκεκριμένη δίκη, ισχύει δε χωριστά για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.

3. Η απαλλαγή παύει να ισχύει με το θάνατο του φυσικού προσώπου ή με τη διάλυση του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων.

4. Η απαλλαγή χορηγείται ύστερα από αίτηση του διαδίκου που υποβάλλεται (στο Διοικητικο Πρωτοδικειο της κατοικιας του) είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης.

Η αίτηση απαλλαγής σε κάθε περίπτωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία.  (Εκκαθαριστικό, Ε9, βεβαιώσεις ασθενειών κλπ)

5. Για την παραδοχή ή την απόρριψη της κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτησης αποφαίνεται ο πρόεδρος του συμβουλίου, ή ο δικαστής, που διευθύνει το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρόκειται να εισαχθεί ή εκκρεμεί η υπόθεση, με πράξη του, η οποία και επιδίδεται στον αιτούντα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

6. Αν η κατά τις προηγούμενες παραγράφους αίτηση απορριφθεί, ο αιτών υποχρεούται να καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό έως την πρώτη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

Αν γίνει δεκτή η αίτηση, ο διάδικος απαλλάσσεται από την προκαταβολή του πιο πάνω ποσού. Τούτο δεν επηρεάζει την τυχόν υποχρέωσή του προς καταβολή του, αν με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου καταλογιστούν σε αυτόν τα δικαστικά έξοδα της δίκης.

πηγές : lawyalty   και    Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο

Διορισμός δικηγόρου σε άπορο διάδικο σε διοικητικές υποθέσεις: Το νέο άρθρο 276Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Με το άρθρο 31 Ν.4274/2014,ΦΕΚ Α 147/14.7.2014. προστέθηκε το νέο άρθρο 276Α στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Το άρθρο 276Α ορίζει: 1. Μετά από αίτηση του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 276, το κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 276 αρμόδιο όργανο διορίζει είτε με την περί απαλλαγής πράξη του είτε με άλλη αυτοτελή πράξη, έναν δικηγόρο, έναν συμβολαιογράφο και έναν δικαστικό επιμελητή με την εντολή να συνδράμουν τον άπορο διάδικο και να του παρέχουν την απαιτούμενη βοήθεια κατά την εκτέλεση των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων. Αυτοί έχουν υποχρέωση να αποδεχθούν την εντολή και να παρέχουν νομική βοήθεια, χωρίς αξίωση προκαταβολής αμοιβής ή δικαιωμάτων. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5α του άρθρου 276 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.»

Το άρθρο 276 (Απαλλαγή από την προκαταβολή) προβλέπει: 1. Ο διάδικος μπορεί να απαλλαγεί από την προκαταβολή του τέλους του δικαστικού ενσήμου και του παράβολου, αν αποδεικνύεται ότι η προκαταβολή αυτή δημιουργεί κίνδυνο περιορισμού των απαραίτητων μέσων για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του ( ευεργέτημα πενίας). (Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 30 παρ.1 Ν.4274/2014,ΦΕΚ Α 147/14.7.2014)

Η παράγραφος 5α του άρθρου 276 προβλέπει: «Η απαλλαγή μπορεί να ανακληθεί ή να περιοριστεί με απόφαση του αρμόδιου κατά την παράγραφο 5 οργάνου, εφόσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις της είτε δεν συνέτρεχαν εξαρχής είτε έπαυσαν να συντρέχουν αργότερα είτε μεταβλήθηκαν. Αν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους πέτυχαν την απαλλαγή με αναληθείς δηλώσεις και στοιχεία, το κατά την παράγραφο 5 όργανο επιβάλλει σε καθέναν από αυτούς χρηματική ποινή από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ, που περιέρχονται στο Δημόσιο ως δημόσιο έσοδο, χωρίς να αποκλείεται ούτε η υποχρέωσή τους να καταβάλουν τα ποσά από τα οποία είχαν απαλλαγεί ούτε η ποινική τους δίωξη.» (Η παράγραφος 5α προστέθηκε με το άρθρο 30 παρ.2 Ν.4274/2014,ΦΕΚ Α 147/14.7.2014).

πηγή : lawyalty

 

*  Σημείωση : το συγκεκριμένο ευεργέτημα είναι για κάθε νομική υπόθεση του ενδιαφερόμενου, είτε είναι προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ, είτε προσφυγή κατά της εφορίας κλπ

 

Ανανέωση 29/6/2016 : Αλλάζει το πλαίσιο του σχετικού νόμου και είναι σε διαβούλευση. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο lawspot.gr όπου έχει και παραπομπή στον σύνδεσμο της διαβούλευσης, για να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις και παρατηρήσεις. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το όριο θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε από το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη αν αφαιρεθούν οι δικαστικές δαπάνες, να του απομένει εισόδημα ικανό για αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, τα τεκμήρια δεν θα πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, εξωθείται ο πολίτης σε έμμεση δήμευση περιουσίας.

Σχετικά άρθρα :

Ευεργέτημα πενίας : Αρκεί η πιθανολόγηση ότι η περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος δεν του επιτρέπει να καταβάλει τα έξοδα της δικης. 14/2013 Μον. Πρωτοδικείου Λασιθίου

Διορισμός δικηγόρου σε άπορο διάδικο σε διοικητικές υποθέσεις: Το νέο άρθρο 276Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ για επανυπολογισμό – μείωση των εισφορών κι ανάλογη μείωση οφειλών

Advertisements

5 thoughts on “Προσφυγή με δικαίωμα απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα – Ευεργέτημα πενίας – upd

  1. […] Εάν η οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου δεν επιτρέπει να επιβαρυνθεί με τα δικαστικά έξοδα, γιατί αυτό θα σημαίνει «κίνδυνο περιορισμού των απαραίτητων μέσων για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του» μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα και δωρεάν νομική κάλυψη – περισσότερα ΕΔΩ […]

    Μου αρέσει!

  2. […] Εάν η οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου δεν επιτρέπει να επιβαρυνθεί με τα δικαστικά έξοδα, γιατί αυτό θα σημαίνει «κίνδυνο περιορισμού των απαραίτητων μέσων για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του» μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα και δωρεάν νομική κάλυψη – περισσότερα ΕΔΩ […]

    Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.