Φορείς που μπορούν να βοηθήσουν τους ασφαλισμένους

Απέναντι στις παράνομες πρακτικές του ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να προστατευθούν. Σε πρώτο στάδιο και πριν καταφύγουν στην δικαιοσύνη ή παράλληλα με αυτή, μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των παρακάτω φορέων :

no_alone

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ (α’ & β’ βαθμού) και στις επιχειρήσεις τους, στα κρατικά ΝΠΙΔ, στις δημόσιες επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του σχετικά με φαινόμενα κακοδιοίκησης στους άνω φορείς και στα Σώματα Ελέγχου αυτών. Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες») όλων των μελών των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου. Ειδικότερα ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων. Μπορεί επίσης να παραπέμπει υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο, ασκώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα. Ενημερώνεται για την πορεία των ποινικών διώξεων που ασκούνται κατά υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων δημόσιων φορέων, για τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα και τις καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας
http://www.gedd.gr
Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523, 2ος όροφος
τηλ.:    210 6470370
fax1:    210 6470375
fax2:    210 6423824
email: info@gedd.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως δηλωμένο σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και της Διοίκησης, δηλαδή των δημοσίων υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Η διαμεσολάβηση αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την υπεράσπιση του πολίτη έναντι διακρίσεων εις βάρος του, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Η διερεύνηση ξεκινάει κατόπιν έγκαιρης αναφοράς του πολίτη, αφού πρώτα έχει γίνει προσπάθεια να επιλυθεί το ζήτημα με τον ίδιο τον φορέα και εφόσον η προσπάθεια απέβη άκαρπη ή προβληματική.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού.

Στοιχεία επικοινωνίας:
http://www.synigoros.gr/
Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα
Τηλ.: (+30) 213 1306 600
Φαξ: (+30) 210 729 21 29

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διενεργεί :
•    Επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες.
•    Προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις μετά από εισαγγελική παραγγελία.
•    Συγκεντρώνει αποδεικτικό υλικό για πειθαρχική και ποινική δίωξη υπαλλήλων.
•    Ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση υπαλλήλων των ελεγχομένων Υπηρεσιών.
Η ελεγκτική διαδικασία ενεργοποιείται με εντολή του Ειδικού Γραμματέα αυτεπάγγελτα, ή κατόπιν εντολής Υπουργού, ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Επίσης, έλεγχος ή έρευνα μπορεί να ζητηθεί από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον Συνήγορο του Πολίτη, ή τον επικεφαλής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.

  • Ελεγχόμενες υπηρεσίες
  • Δημόσιες Υπηρεσίες (κεντρικές ή περιφερειακές)
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού
  • Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
  • Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
  • Δημόσιες Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας:

http://www.seedd.gr/
Λ. Συγγρού 60  –  Τ.Κ.: 11742
Τηλ.: 213 215 8800
Φαξ: 213 215 8809
email: seedd@seedd.gr

πηγή : Διαφάνεια Τώρα

Advertisements