Οφειλές των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ

Τι γίνεται με τις οφειλές προς τον ΟΑΕΕ ;

Υπάρχει περίπτωση, όπως ελπίζει πολύς κόσμος, να διαγραφούν ;

chr

Την προσωπική μου εκτίμηση, για τις πιθανότητες διαγραφής οφειλών και τι πρέπει να γίνει άμεσα για να μην μεγαλώσει το πρόβλημα, την έχω καταθέσει στο άρθρο :

Μόνη λύση, για την οικονομία και τους ασφαλισμένους, το πάγωμα των οφειλών

Σε αυτό το άρθρο, ας δούμε τι προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων :

[… Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) – Διαγραφή χρεών – Συμψηφισμός

Διαγραφή χρεών: Διαγραφή των προς το Δημόσιον χρεών. Αρθρον 82. «1. Χρέη γενικά προς το Δημόσιο μπορεί να διαγραφούν ολικά ή μερικά: Ι. Με απόφαση της γνωμοδοτικής επιτροπής της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 εάν πρόκειται για συνολική βασική οφειλή του υποχρέου μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. ΙΙ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής παροχής διευκολύνσεων του άρθρου 15 του ν. 2648/1998, εάν πρόκειται για συνολική βασική οφειλή του υποχρέου πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω διαγραφή των χρεών είναι αυτά να οφείλονται: α) Από οφειλέτες που απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν οποιαδήποτε περιουσία και οι κληρονόμοι απποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομία. β) Από απόρους οφειλέτες, των οποίων η απορία διαπιστώνεται από στοιχεία της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου όπου βεβαιώθηκε το χρέος ή από κάθε άλλη δημόσια αρχή και η είσπραξη ου χρέους δεν έχει επιτευχθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε παρά τη λήψη όλων των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις μέτρων είσπραξης. γ) Από οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα που στερούνται περιουσίας ή των οποίων εκποιήθηκε αναγκαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή με τη διαδικασία της εκκαθάρισης, ολόκληρη η περιουσία, εφόσον, ύστερα από παρέλευση πέντε (5) ετών από τη βεβαίωση του χρέους, η κατά περίπτωση αρμόδια επιτροπή διαπιστώνει αιτιολογημένα ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη του χρέους και ότι ακόμη και να ληφθούν όλα τα λοιπά μέτρα, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, δεν θα ήταν δυνατή η είσπραξή του. ( Σε περίπτωση ύπαρξης μερικής φοροδοτικής ικανότητας των οφειλετών αυτών η διαγραφή μπορεί να περιοριστεί και πριν από την παρέλευση της πενταετίας από τη βεβαίωση του χρέους, ολικά ή μερικά στα πάσης φύσεως σχετικά πρόστιμα πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής). *** Το τελευταίο εδάφιο της περ.γ΄ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.4 άρθρ.17 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Ισχύς από την 1η Ιανουαρίου 2007. «δ) από οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παρουσιάζουν μερική φοροδοτική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιοριστούν ολικά ή μερικά οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την οφειλή.» *** Η περ.δ΄προστέθηκε με την παρ.5 άρθρ.17 Ν.3522/2006, ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Ισχύς από την 1η Ιανουαρίου 2007. *** Στην περίπτωση Ι και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ΙΙ της παραγράφου 1 , η φράση «πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές» αντικαθίσταται από 1.1.2002 με τη φράση «χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ» με το άρθρο 18 Ν.2948/2001,ΦΕΚ α 242/19.10.2001. 2. Η αίτηση του οφειλέτη για διαγραφή χρεών τίθεται υπόψη από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του τελωνείου στην επιτροπή της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 ή διαβιβάζεται στην επιτροπή του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, κατά περίπτωση, μαζί με πίνακα χρεών και λοιπά δικαιολογητικά, με αιτιολογημένη γνώμη του επί του αιτήματος, καθώς και τη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή όταν η αίτηση διαβιβάζεται στην επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 2648/199. Ειδικά για την περίπτωση α της προηγούμενης παραγράφου, πρόταση για διαγραφή χρεών συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια επιτροπή οίκοθεν από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου με τη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή. 3. Υποθέσεις για διαγραφή χρεών για τις οποίες εκδόθηκε απορριπτική απόφαση δεν δύνανται να επανεξεταστούν πριν περάσουν δύο (2) έτη από την έκδοση της απόφασης». *** Οι παρ.1,2 και 3 που είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 24 Ν.2648/1998 Α 238/22.10.1998, αντικαταστάθηκαν και πάλι ως άνω με την παρ.6 άρθρ.17 Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 248/17.11.1999 4. Δι` ομοίων αποφάσεων και κατά την αυτήν διαδικασίαν χρέη διαγραφέντα δύναται να επαναβεβαιωθούν, εν όλω ή εν μέρει, κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, εάν εβελτιώθη η οικονομική κατάστασις του οφειλέτου και εφ` όσον τα χρέη ταύτα δεν θα είχον παραγραφή εάν δεν είχε μεσολαβήσει η διαγραφή. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 30 Ν.1882/1990 (ΦΕΚ Α 43)χρέη προς το Δημόσιο και χρέη υπέρ τρίτων, που απο το νόμο συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται με αυτό, εφόσον το οφειλόμενο βασικό ποσό αυτών, κατά εγγραφή ή κατά σύνολο εγγραφών, δεν υπερβαίνει τις 20.000 δραχμές και η βεβαίωση έγινε στις αρμόδιες για την είσπραξη υπηρεσίες μέχρι 31.12.1980, διαγράφονται με την προϋπόθεση ότι έχει διακοπεί ο προβλεπόμενος απο τις ισχύουσες διατάξεις, χρόνος παραγραφής αυτών, ελλείψει άλλων περιουσιακών στοιχείων, μόνο με κατασχέσεις κινητών πραγμάτων, που η αξία τους κατά την κατασχετήρια εκθεση, δεν καλύπτει το πιο πάνω χρέος και τα εκδοθέντα πραγράμματα πλειστηριασμού και εντάλματα προσωπικής κράτησης δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.14 άρθρου 9 Ν.2386/1996 (Α 43) ορίζεται ότι: «Οι προσφυγές κατά αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών των νομών του Κράτους, που αφορούν θέματα επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές (άρθρο 5 του α.ν. 1819/1951), απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 6 παράγραφος 6 του ν.δ/τος 356/1974) και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 82 του ν.δ/τος 356/1974), εξετάζονται εμπεριστατωμένα από επιτροπή που αποτελείται από: α) Ενα (1) Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο. β) Το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας. γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. δ) Τον Προϊστάμενο μιας Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής. ε) Τον Τμηματάρχη ενός τμήματος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εισηγητές ορίζονται μέχρι δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, σνάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων υποθέσεων, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Καθήκοντα γραμμάτεα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων»…]

πηγή : karagiannislawfirm

 

Advertisements

2 σκέψεις σχετικά με το “Οφειλές των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.